Konstrüktivizm

Kübizm akımının ana parçalarından doğan bu akım cam ve metallerle harmanlanarak endüstriyel tasarımdan uygulamalı ve yan dallarla kompozisyoner biçimde bir sarmal oluşturur. Toplumu ve toplumsallığı yansıtır. 

Sanat, toplum yararı için olacaktır.

Sanat, yeni bir toplumu varoluşsal bir tavırla yaratacaktır.

Amaçlanan devrim evreni baştan yaratmayacak, evreni değiştirecektir. 

Konstrüktivizm ile modernlik arasında bir köprü olacağı aşikardır. Bu noktada fütürizm ve getirileri akımı tamamen etkileyecektir.

Ana kültür bağlamından kopamayan ve ana kültürü sürekli eleştiren fütürizm; konstrüktivizme teknolojiye duyulan ilgiyi sunmaya başlayacaktır. Sanat teknoloji ile bağdaşlaşacak, sembolist tavırlar ve semboller yüzeyde kendini gösterecektir.

Nasıl mı?

Bir gün Tatlin, Picasso’yu Tatlin’de ziyaret eder. Kübizm gerçek bir mekanda gerçekliğe dayandırılır. Metaller, ipler ve tablolarla görseller öne sunulur. Sonuç olarak Tatlin; renklerle, şekillerle ve dokumacılıkla eserler üretir.

Alexander Rodchenko ve El Lissitzky: Süprematist akımından etkilenerek sanat için sanatsal düşünceleri barındırır ve yeni bir toplumla özdeşleşir. 

Sanat formları toplumla yeniden yaratılır.

Bu sırada Rusların başları yeni komünist bir devlet anlayışı içine girer.

Konstrüktivizm, kendi arasında bölünmeye başlar. Toplum şekillenemeden ayrılır.

Malevich ve Kandinsky: Sanat toplum içindir ve toplum için bir yarardır, konstrüktivizm ise toplumu şekillendirecek bir maneviyattır. 

Dedi.

Tatlin ve Rodchenko ve 25 sanatçı ise: Sanat endüstriyel tasarımla ve görsel iletişim ile var olacaktır.

Dedi.

Ve

Konstrüktivizm akımı teknoloji mühendislik çağrışımları ile harmanlandı. Süslemelerden ve gereksiz abartmalardan, nesnelliklerden uzak kendisine öznel bir atmosfer oluşturuldu. 

Soyutlama reddedildi.

Toprağa karşı makineleşme getirildi.

Geleceğe karşı yeni ve daima yenilikçilik savunuldu.

Modernleşmenin basamakları makine ve kontrüksiyonla sağlandı.

BURJUVA SINIFININ ORTADAN KALKMASI İÇİN ÇALIŞILDI.

HEM KOMÜNİZMİN BASAMAKLARI OLUŞTU HEM DE EKONOMİ TEKRAR YAPILANDIRILDI. 

DEVRİMLE ÖZDEŞLEŞTİ VE EISENSTEIN BAŞKALDIRISININ SİMGESEL ADINI TAŞIDI.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram
Denetim Yöneticisi - Yazar
Web Koordinatörü
Denetim Yöneticisi - Yazar
Web Koordinatörü

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Denetim Yöneticisi - Yazar
Web Koordinatörü

Yazar

Grafiker