Zeybek

 Batı Anadolu bölgesinin meşhur oyunu zeybek gerek tarihçesi gerek ağır ritmiyle akıllara kazınan bir folklor unsurudur. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla yöreleri ile özleşmiş Zeybek kültürü uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir. Öyle ki M. Ö. 3000’li yıllarda İtalya’da yaşamış olan Etrüsklere kadar uzandığını iddia eden sanat tarihçileri de bulunmaktadır. Macar Türkolog Ignác Kúnos’a göre ise Anadolu’nun […]

Gerçekten Arınmış Sanat

Gerçeküstücülük yani bir diğer ismiyle Sürrealizm akımı resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi sanatın birçok kolunda önemli etkiler bırakmış ve kalıcı olmuş bir sanat akımıdır. Sürrealist sanatçılar ‘gerçek’ kavramının boynumuza taktığı prangaları, delilikten doğan özgürlüğün kırabileceklerini düşünmüşlerdir. Aklımızın bizlere dayattığı normları, bilinçaltımızın potansiyeli için önemli bir engel olarak görmüşler ve aklı, sanattan, dolayısıyla hayattan […]

Bıçak Sırtı

Kovulduğu güvenli bahçeye geri dönebilme ihtimalinin hayali, insanı cezbeden arzulardandır. Tarihler boyunca anlatımları süregelen hikayelerde insanlığın uğraşları ve istençleri hayallerine ulaşması için bir adımdır. Sürekliliği olan bu adımlar, insanın ilk günahından dolayı içine düştüğü imtihan dünyasından kaçmaya çabalamasıyla başlar. Fakat ebedi olan cennete varmadan önce, gözlerini açtığı yerde ölümsüz olmak ve cenneti burada, yaşadığı dünyada […]

Dadaizm

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve 1920’lerde biten kültürel, sanatsal ve edebi bir akımdır.Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm ve Dışavurumculuktan etkilenen akım, savaşın vahşetine, burjuvaziye tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ana fikri, “kaba”, “saygısız” ve “mantıksız” olup sanat dışında çıkan bir “anti sanat” oluşturmak. Öne çıkan bazı sanatçılar: Hans Arp, Marsel Duchamp, Hannach Höch, […]

Tomris ve Umay

OTUZLARIN KADINI, SOKAKLAR UYUDU ARTIK ÖPÜŞEBİLİRİZ  Kadınlar, kadınlarımız her şeyleriyle toplumda ve dünyada zor yer edinenlerimiz. Bu yersizliğin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Herkese, her şeye inat. Hele ki yaratan, üreten kadınlar olmak, doğum harici doğumun kendisi olmak. Alan taraf olmak. Bu yaratılış için teşekkürler tanrım. Tüm kadınlar adınadır bu teşekkürüm. Otuzların Kadını kitabını iki kez […]

The Eyes

Konsept: Aşk “Gözlerin, içinde kaybolduğum o uçsuz bucaksız denizdi.”

Tiyatro ve Tiyatro Sahneleri

Milattan önce 8. yüzyılda Antik Yunan’da tanrı Dionysos’a tapınmak üzere yapılan törenlerde tragedya olarak başlayan tiyatro serüveni, farklı görüşlerin süzgecinden geçerek günümüze kadar uzanmaktadır.  Şarap, bereket ve bitkiler tanrısı Dionysos adına düzenlenen ve Bacchanolia adı verilen törenlerde, farklı kişilerin canlandırması yapılarak, koro şeklinde söylenen şarkılardan oluşan tragedyalar tiyatronun çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Tragedyayı, halkın […]

Performans Sanatı

Yeryüzünde sayısız yıkım yaşandı. Büyük savaşlar, ilginç politik eylemler, insanlığı derinden sarsan krizler. Her şeyin sorgulandığı ve dünya düzenin değişmeye başladığı özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında sanatçılar da tepkilerini kendi araçlarıyla gösterdiler. Performans sanatları, 60’lı yıllarda tam olarak bu sebeple sesini duyurmak ve eleştirmek isteyen sanatçılar tarafından ortaya çıkmıştır.  Kitleler tarafından, eleştiri tabanlı bir sanat […]

Peyami Safa

Türk tarihinin en büyük yazarlarından biri olarak anılan Peyami Safa, 1899 yılında doğmuş ve henüz iki yaşındayken şair olan babasını kaybetmiştir. Babasının ölümünden sonra abisi ve annesi ile zorlu şartlar altında yaşamını devam ettirmeye çalışmıştır. İlkokula başladıktan hemen sonra kemik veremine yakalanmıştır. Bu durum Peyami Safa’da fiziksel olarak deprem etkisi yaratırken ruhen moloz kalıntılarını bırakmıştır. […]