Terry Winters

Küçük bir nokta bazen bir başlangıç bazen de bir bitiştir. Nokta, iki çizginin kesişmesiyle oluşan bir lekedir. Noktayla başlayan bir çizgi, hareket halindeki bir noktanın bıraktığı izdir. Çizgi noktanın varlığıyla tanımlanır ve onunla da son bulur. Kandinsky’e göre “Çizgi hareket eden noktanın oluşturduğu izdir; yani, bir üründür. Çizgiyi hareket oluşturmaktadır, çizgi noktanın yoğun bağımsız durağanlığının bozulmasıyla oluşmaktadır. Burada, statikten dinamiğe doğru bir sıçrayış gerçekleşir” (Kandinsky s.58). 

Bir bütün ve bütünün kendisini oluşturan parçalar birbirlerinden bağımsızdır olabilir fakat bütünün algılanmasını sağlayan elemanlar birbirlerinden bağımsız değildir. Bütün parçalanarak algılanmaz, içerisinde bulunan boşluk ve elemanlarının oluşturduğu doluluk tekrar bütünü oluşturur. Boşluk, bütünlük algısını destekleyen önemli ögelerden bir tanesidir. Her bir kompozisyon, içerdiği elemanların birbiriyle olan ilişkileri ve ögelerin konumlarıyla desteklenir. Boşluk bu öğelerin bir araya gelişlerini destekleyen kompozisyonun omurgasıdır. Birbirlerinin karşıt anlamlarını içeren doluluk ve boşluk kavramları, her ne kadar biri diğerine üstünlük kurma gayesindeymiş gibi gözükse de karşılıklı güçlü ilişki içindedirler. Nokta ve çizginin denge ve dengesizlik kurgusuyla harmanlanmış doluluk ve boşluğun etkileşiminin kullanımıyla ön plana çıkan sanatçılardan biri Terry Winters’tır.

1949 yılında Amerika’nın Brooklyn bölgesinde dünyaya gelen sanatçı Terry Winters, soyut sanat alanında yaptığı resim, çizim ve baskılarıyla tanınmaktadır. Eserlerinde birden fazla araç kullanan Winters, malzemelerin sınırlarını keşfetmektedir. Çizimlerinde kullandığı füzen, grafit, mürekkep gibi araçlarla çizgisel yönü güçlü kompozisyonlar yaratmaktadır. Winters’ın çeşitli eserinde kullandığı çizgiler, doğrudan bir ifade aracı olduğundan malzemenin çeşitliliğiyle aktarılan imgelerin özellikleri de değişiklik göstermektedir. 

Winters’ın çizgileri bazen zamana karşı yarışıyormuşçasına hızlı hareket ederken bazen de kum saatinden usulca akmayı bekleyen kumlar gibi salınmaktadır. 1998 yılında gravür olarak yaptığı ‘Graphic Primitives’ adlı eserinde kullandığı çizgi formları eğilerek başka türdeki yüzeyleri meydana getirmektedir. Keten üzerine yağ ve reçine kullanılarak 1997 yılında ürettiği ‘Graphic Primitives’ ve aynı teknikle 1998 yılında yaptığı ‘Graphics Tablet’ ve ‘Color and Information’ çalışmalarında da görüldüğü gibi başlangıç aşamasında üretilen çizgiler tekrarlanarak yeni olasılıklar yaratılmıştır. Daha hızlı hareket eden kalemin yüzeydeki yansımaları, renk kombinasyonlarıyla hacim kazanmış ve farklı malzemelerin oluşturduğu görsel değerler çeşitlenmiştir. Winters’ın kullanmayı seçtiği bu çeşitli araçlar onun el hareketlerine duyarlı ve küçük tepkilerine anlık cevap verebilecek niteliktedir. “Winters, resminde açık bir fiziksel iz bırakma peşindedir ancak karalanmış çizgiler, yıpranmış renkler, kabartma ve tümsek katmanları; hiçbir zaman bir bedenin deneyiminden kaynaklanan işaretlerin kendine güvenen, alışıldık tavırlarla sınırlı olduğunu varsaymaz” (Weinberg, 2005, s.31).

Winters’ın çalışmalarında birbirini takip eden katmanlardan oluşması, kullandığı çizgilerin kalınlığı, uzunluğu, yönleri ve bunların etkileşimiyle oluşan perspektif algısı, kullanılan renklerle sağlanan derinlik etkisi gibi özellikler Winters’ın kompozisyonunu tek boyutlu olmaktan çıkarmaktadır. “Her bir çizgi etkilerin tesadüfü sonucu komşu çizgilere çok benzeyen bir form almaktadır ama kendi karakterini ortaya koyan bağımsız bir yinelemedir” (Weinberg, 2005, s.25).

Kaynakça

Kandinsky, Wassily. Point and Line to Plane. New York: Dover Publications, 2004, 1979.

Weinberg, Adam D. Terry Winters Paintings, Drawings, Prints 1994-2004, China: Yale University Press, 2004.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram
Yazar - Grafiker - PR
Yazar - Grafiker - PR

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Yazar - Grafiker - PR

Yazar

Grafiker